ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonic Irrigator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonic Irrigator) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง