ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) (๒๗.๑๓.๑๖.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง