ตามประกาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               แก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง