ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

               ชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี บลู ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง