ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนทางเข้า-ออก ประตู 6 และถนนรอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)