ามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่ีองเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (๔๒.๑๘.๑๙.๐๐ ) จำนวน ๘ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 โดยใช้เงิน งบ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ 70 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจัดซื้อ