ามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

               เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง