ตามประกาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง