ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด CVT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบถอดแยกพื้นเตียงได้ (System Table) สำหรับศัลยกรรมทางหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง