ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสว่่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               สว่่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี บลู ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง