ประกวดราคาซื้อตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)