จ้างงานอาคารป้อมยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 2 งาน