ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)