ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)