ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Alginic acid 200 mg + Aluminium hydroxide 30 mg + Magnesium carbonate 40 mg chewable tablet