ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จ้างปรับปรุงระบบแรงสูงจากมิเตอร์ประกอบ CT ของการไฟฟ้าจนถึงอาคาร 4 โรงพยาบาลสุรินทร์