ประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 4 เครื่อง

วงเงิน 1,840,000.00 (หนึ่งล้านเปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)