ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี (Linac) พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 3,600,000.00 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)