ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray 1,000 MA แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์