ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ Pepti disk plastic จำนวน 250 กล่อง