ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)