ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง (ในรายการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่ได้ดำเนินการตรวจ) จำนวน 2 งาน ในวงเงิน 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)