ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยา Cytostat CD45/CD4/CD3 จำนวน 40 กล่อง