ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)