ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา ตามรายการดังนี้

๑. Paclitaxel 300 mg/50 ml Injection

๒. Abiraterone acetate 250 mg tablets