ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.