สอบราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.