ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ OUT LAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์