ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2