ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดทรวงอก จำนวน 1 เตียง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2560