ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (C-Spine) จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560