ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest Set) จำนวน 2 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560