ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560