ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด ใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560