ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่ง จำนวน 3 รายการ  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560