วัสดุการแพทย์ รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน  150 ขวด ราคาขวดละ 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ในวงเงิน 645,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)