วัสดุการแพทย์ รายการ

สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy จำนวน 34 เส้น ราคาเส้นละ 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวงเงิน 1,๐71,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)