ขายทอดตลาดอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุริทร์