ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)2

๑. dicloxacillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๘๑๒๗) จํานวน
๑๒๐,๐๐๐ เม็ดแคปซูล 

 ๒. amoxicillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๖๙๕) จํานวน ๑๕,๐๐๐
เม็ดแคปซูล