ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ