ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)

๑. epinephrine bitartrate ๑ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๓๓๗๖๖) จํานวน ๗,๕๐๐ แอมพูล(1 มิลลิลิตร) 


๒. propranolol hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๒๓๕๗๙๕) จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ เม็ด(1 เม็ด)

 
๓. paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๕๔๖) จํานวน
๑๐,๐๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร) 

๔. chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๓๖๙๓)
จํานวน ๕,๐๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร)