ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)1

๑.ferrous fumarate ๑๘๕ mg + folic acid ๔๐๐ mcg + potassium iodide ๑๙๖ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๗๓๙๐) จํานวน ๑๐๘,๐๐๐ เม็ด(1 เม็ด) 
๒. risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๔๒๒) จํานวน
๖๐,๐๐๐ เม็ด(1 เม็ด)
๓. sildenafil ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๙๗๐๕) จํานวน ๔,๘๐๐
เม็ด(1 เม็ด)