วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ