เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์ ชนิด100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,765,500 บาท