วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น