ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)