ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ coiled (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)