ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น