ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564