ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ประเภทขนมและอาหารว่าง จำนวน  22  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)